پمپ پیستونی رکسروت

Bosch Rexroth

بخش اعظمی از حجم تولیدی  انواع پمپ هیدرولیک بوش رکسروت BOSCH REXROTH تیپ پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت بوده که پمپ هیدرولیک دبی متغیر رکسروت با شیرهای کنترلی گوناگون و پمپ هیدرولیک دبی ثابت رکسروت یا پمپ هیدرولیک سر کج یا کله گاوی جابجایی ثابت رکسروت را شامل می‌شوند. 

پمپ هیدرولیک رکسروت از نوع پیستونی محوری در ایران اکثرا از موارد زیر انتخاب شده و به همین امر در این بخش توضیحاتی راجع به مشخصات کلی پمپ هیدرولیک رکسروت پیستونی و تعاریف مربوط به کد‌دهی و معانی هر کدام در ادامه آورده شده است. با این توضیح که در مدارات هیدرولیک پیشرفته که دارای فشار بالا و عملکرد پیچیده‌تری هستند، اکثرا از پمپ هیدرولیک پیستونی دبی متغیر بوش رکسروت BOSCH REXROTH با شیر کنترل متناسب با آن عملکرد استفاده می‌گردد.

از این جهت، گاه مدار علاوه بر داشتن نقشه هیدرولیک دارای نقشه‌های برق مربوط به PLC دستگاه متناسب با عملکرد شیر کنترل پمپ هیدرولیک نیز خواهد بود، که در این حوزه شرکت بوش رکسروت برای پمپ‌های هیدرولیک خود پیشنهادات مشخصی را در مورد نحوه کنترل و نصب و راه‌اندازی ارائه می‌نماید.