(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر کنترل جهت ایزو ISO 5599/1 متال ورک

شیرهای کنترل جهت ایزو ISO 5599/1 متال ورک

شیرهای کنترل جهت ایزو متال ورک دارای سطح اتصال و ابعاد نصب مطابق شیرهای ایزو بوده و بصورت پنج راهه با محرک برقی و پنوماتیکی که سری‌های IPV و ISV در کد‌بندی متال ورک دسته‌بندی شده و در دو سایز ساخته می‌شود. حداکثر فشار قابل تحمل شیرهای کنترل جهت ایزو 10 بار بوده و برای دریافت سایر اطلاعات فنی و سمبل‌های مربوطه در حالت عملکرد و متعلقات مربوطه، کاتالوگ متال ورک را از همین سایت در یافت نمایید.

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin