(۰۲۱) ۷۷۶۱۷۹۲۱

۰۹۱۲۳۸۷۳۹۶۳

شیر هیدرولیک کنترل فشار رکسروت

شیر هیدرولیک کنترل فشار بوش رکسروت BOSCH REXROTH:

شیر کنترل فشار

شیر هیدرولیک کنترل فشار

 

شیر های هیدرولیک کنترل فشار بوش رکسروت Bosch Rexroth دارای طبقه بندی زیر می باشند:

 

الف- شیر اطمینان یا شیر فشار شکن بوش رکسروت Pressure relief valves

Pressure relief valves

شیر فشار شکن رکسروت

 

ب- شیر کاهنده فشار بوش رکسروت Pressure reducing valves

Pressure reducing valves

شیر هیدرولیک کاهنده فشار رکسروت

 

ج- شیر قطع کن بوش رکسروت Pressure cut-off valves

Pressure cut-off valves

شیر هیدرولیک قطع کننده فشار رکسروت

 

د- شیر ترتیبی یا سکوئنس والو بوش رکسروت Pressure sequence valves

Pressure sequence valves

شیر هیدرولیک ترتیبی رکسروت

 

محصولات

 

نقشـه گوگـلGOOGLE MAP

ارتبـاط بـا مـاCONTACT US

نقشـه سایتSITE MAP

Facebook Twitter Google Plus Linkedin